SUDST - viac ako len autoservis

Skúšobné laboratorium a Poverená technická služba overovania vozidiel

Činnosti sekcie:

Skúšky vozidiel

Typové skúšky a skúšky konformity - skúšky technických, ergonomických a bezpečnostných vlastností vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na účely ich schvaľovania v zmysle zákona NR SR č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení ďalších predpisov.

Skúšky jednotlivo vyrobených, dovezených alebo prestavaných vozidiel - pre ich schválenie Obvodným úradom pre dopravu a pozemné komunikácie vrátane vypracovania návrhov ZTO.

Skúšky po prestavbe vozidla - montážou schváleného jednotlivo dovezeného alebo typovo schváleného zariadenia (LPG)

Homologizačné skúšky odborný výkon skúšok hromadne vyrobených alebo dovezených cestných vozidiel podľa osobitných predpisov: smerníc ES a predpisov EHK OSN v ich aktuálnom znení.