SUDST - viac ako len autoservis

História a súčasnosť

Skúšobné laboratórium je súčasťou organizácie, ktorá sa zaoberá skúškami a certifikáciou výrobkov na slovenskom trhu od roku 1970. Prešla rôznymi obdobiami, s neporovnateľnými podmienkami a možnosťami a množstvom pracovníkov. Dlhé časové obdobie existencie našej organizácie ukazuje, že jej meno je dobre zapísané v povedomí zákazníkov, ktorí sa aj po rokoch k nám vracajú, alebo pravidelne využívajú naše služby.

História v skratke:

r. 1970 - vznikla Štátna skúšobňa ložísk č. 233 v rámci rozvoja štátneho skúšobníctva pri Vysokej škole dopravy Žilina. V tejto forme organizácia jestvovala do roku 1977.

r. 1978 - vznikol Československý skúšobný ústav ložísk, ako samostatná štátna hospodárska organizácia, ktorej základnou náplňou bolo v zmysle autorizácie, hodnotenie kvality vyrábaných valivých ložísk a neskoršie tiež klzných ložísk.

r. 1984 - významné rozšírenie pôsobnosti, poverenie ďalšími výkonmi štátneho skúšobníctva v odboroch dopravnej a stavebnej techniky.

r. 1986 - zmena názvu na Štátny skúšobný ústav dopravnej a stavebnej techniky v Žiline.

r. 1990 - po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa zriaďovateľom organizácie stal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a názov bol modifikovaný na „Skúšobný ústav dopravnej a stavebnej techniky“.

r. 1993 - SÚDST  Žilina, bol zriadený ako štátny podnik Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Zriaďovacou listinou číslo 115/1/1993 zo dňa 1.1.1993

 

r. 1998 – založený Štátny podnik - Skúšobný ústav dopravnej a stavebnej techniky  Žilina, š.p. dňom 1.6.1998,zakladateľskou listinou č.132/98 vydanou ÚNMS SR zo dňa 27.5.1998, registrácia do obchodného registra Okresného súdu v Žilina pod číslom 6776/918 vložka číslo 10005/L.

r. 2003 - od 1.8.2003 na základe privatizácie a zmluvy s Fondom národného majetku je Skúšobný ústav dopravnej a stavebnej techniky  Žilina, š.p. transformovaný na SÚDST, s.r.o.

r. 2004 - SÚDST s.r.o. je zložená z dvoch samostatných divízií -  divízia TEST a divízia AUTOSERVIS.

Divízia TEST = Skúšobné laboratórium a Poverená technická služba overovania vozidiel (SL); a Certifikačný orgán certifikujúci výrobky (COCV)

Oblasť pôsobnosti SL: Skúšky technických, ergonomických a bezpečnostných vlastností vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, overovanie ich zhodnosti, typové skúšky, skúšky jednotlivo vyrobených, dovezených alebo prestavaných vozidiel, homologizačné skúšky, skúšky konformity; určovanie emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore; skúšanie a posúdenie zhody zariadení detských ihrísk; všetko podľa harmonizovaných noriem, predpisov, smerníc a nariadení vlády SR a podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe osvedčenia.

Oblasť pôsobnosti COCV: Posudzovanie zhody a certifikácia strojových zariadení a ich bezpečnostných častí, emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom prostredí, zariadení detských ihrísk, rebríkov a zdravotníckych pomôcok v rozsahu akreditácie uvedenom v prílohe osvedčenia.

Divízia AUTOSERVIS. V autoservise sa vykonávajú odborné opravy vozidiel po haváriách, lakovanie nových alebo opravovaných karosérií, mechanické opravy motorov, prevodoviek, podvozku, servisné prehliadky, diagnostika a oprava elektronických častí a pneuservis. Zároveň je v spoločných priestoroch   umyváreň pre ručné umytie karosérie, vysávanie a umývanie motorov.

r. 2010 – zmeny v obchodnom registri spoločnosti. Tohto roku po úspešnom  získaní potrebných certifikátov rozširujeme svoju činnosť o výkon úradného merania spotreby paliva  motorových vozidiel a mechanizmov a to na základe Rozhodnutia o autorizácii č. 2010/900/006849/02746 zo dňa 20.12.2010, vydaného ÚNMS Bratislava.