SUDST - viac ako len autoservis

Autorizované pracovisko úradného merania spotreby paliva

Činnosti sekcie:

Meranie spotreby paliva

  • Úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov :

Meranie základnej spotreby paliva cestných motorových vozidiel podľa normy STN 30 0510

Meranie spotreby paliva nákladných automobilov a autobusov podľa normy STN 30 0515

Meranie spotreby motocyklov podľa normy STN ISO 7860

Meranie prevádzkovej spotreby paliva (reálna prevádzka, pripojenie prívesu, opotrebované vozidlo, časté zastavenia, použitie klimatizácie, pripojenie prívesu, dodatočného chladenia a pod. podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka)


„Žerie“ priveľa?

Pozeráte sa na technické údaje vášho auta a nechápavo krútite hlavou!? Na otázku, prečo navštevujete benzínovú čerpaciu stanicu častejšie ako Vám sľuboval výrobca existuje jednoduchá odpoveď -  podmienky, pri ktorých automobilky merajú, koľko si motor vášho auta potiahne z nádrže, totiž majú od skutočnej premávky poriadne ďaleko. Naša spoločnosť Vám ponúka pomocnú ruku. Vykonáme pre Vás úradne overené meranie spotreby paliva na Vašom vozidle.

 Rôzne faktory spotreby

Spotreba paliva môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi. Dôležitý je  technický stav vozidla, spôsob prevádzkovania, na ktorý má podstatný vplyv aj samotná obsluha vozidla, prostredie, či podmienky za ktorých je vozidlo používané: dlhé služobné cesty, časté používanie v meste a podobne.

Rozdiel si do nákladov nezarátate

Majiteľovi vozidla preto pri rozdielnej spotrebe paliva vzniká pri účtovaní finančná položka, ktorú si nemôže zarátať do nákladov, nakoľko dochádza k disproporcii medzi údajom o spotrebe v osvedčení o evidencii vozidla a spotrebou, ktorú s vozidlom reálne dosiahol.

V rámci legislatívy SR (Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) si podnikateľský subjekt môže uplatňovať náklady na spotrebované pohonné hmoty na základe údajov v osvedčení o evidencii. Ako však prax ukazuje, tieto ideálne spotreby sú vo viacerých prípadoch nedosiahnuteľné.

Úradné meranie spotreby

V prípade zistenia, že skutočná spotreba je rozdielna od hodnoty uvedenej v osvedčení o evidencii vozidla, alebo aj v prípade, že v osvedčení  nie je uvedená žiadna hodnota, je možné túto situáciu jednoducho riešiť na základe inštitútu tzv. „Úradného merania spotreby paliva“ v zmysle § 23 ods. 1 Zákona o metrológii č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. Z metrologického hľadiska úradné meranie je najvyšší spôsob ako s najvyššou možnou objektivitou určiť alebo overiť daný parameter alebo veličinu.

SÚDST, s.r.o. Žilina  ako subjekt autorizovaný  na výkon úradného merania spotreby paliva Vám vykoná na určenom vozidle meranie spotreby paliva.

O výsledku úradného merania vydáme „Osvedčenie o úradnom meraní“, ktoré je podľa § 20, ods. 3 Zákona o metrológii, verejnou listinou, a preto výsledok úradného merania spotreby paliva nie je nutné zapísať do osvedčenia o evidencii. Tento doklad je určený na uplatňovanie „daňových  výdavkov“ podľa § 19, ods. 2 písmeno l), bod 1. Zákona o dani z príjmov.

Aké druhy meraní vykonávame

  • Meranie základnej spotreby paliva cestných motorových vozidiel podľa normy STN 30 0510

  • Meranie spotreby paliva nákladných automobilov a autobusov podľa normy STN 30 0515

  • Meranie spotreby motocyklov podľa normy STN ISO 7860 

  • Meranie prevádzkovej spotreby paliva (reálna prevádzka, pripojenie prívesu, opotrebované vozidlo, časté zastavenia, použitie klimatizácie, pripojenie prívesu, dodatočného chladenia a pod. podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka)